PROJET AUTOBLOG


OccultBlackMetalZine

Site original : OccultBlackMetalZine
⇐ retour index

Eldingar Interview

vendredi 9 juillet 2021 à 04:20

 

Ερωτήσεις


1.For those that have never heard of you before, can you tell us a little bit about the musical project?


Eldingar is the band we created to play the music we like to listen to, the music we love, that expresses our thinking and concerns, together with other musicians we value. We are a nucleus of 2 people. But not closed per se, as it seeks cooperation and interaction.


1. Οι Eldingar  είναι η μπάντα που δημιουργήσαμε με σκοπό να παίξουμε τη μουσική που μας αρέσει να ακούμε, που αγαπάμε, που εκφράζει τις σκέψεις και τις ανησυχίες μας μαζί με άλλους μουσικούς που εκτιμούμε. Είμαστε πυρήνας 2 ατόμων. Όχι όμως κλειστός καθώς επιδιώκει τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση.
2.Recently you have released an album, can you tell us a little bit bit more about the musical style that you went for on the recording?


Τhe original purpose was to wander in the realm of the extreme sound, as it’s the sound we grew up with and love, but our influences are vast; thus these influences infiltrated into our music, consciously or unconsciously.


2. Ο αρχικός μας σκοπός ήταν να κινηθούμε στο χώρο του ακραίου ήχου καθώς είναι ο ήχος με τον οποίο μεγαλώσαμε και αγαπάμε όμως οι επιρροές είναι πολλές έτσι συνειδητά ή ασυνείδητα πέρασαν στη μουσική μας. 3.What are some of the lyrical topics and subjects the band has explored so far with the music?


The main subject is always existential, and the search is based on the axis of questions such as ‘who am I’, ‘what do I do’ and ‘what the meaning is’. 

The main sources of the lyrics spring from the theatre and philosophy. The need for images and symbols merges by archetypes and myths.


3.Το θέμα είναι πάντα υπαρξιακό και η αναζήτηση βασίζεται στους άξονες των ερωτημάτων ποιος είμαι τι κάνω και ποιο είναι το νόημα.

Οι βασικές πηγές των στίχων αντλούνται από το θέατρο και την φιλοσοφία.      Η ανάγκη των εικόνων και των συμβόλων έλκεται από τα αρχέτυπα και τους μύθους.4.The music also shows a heavy influence of the classic Hellenic style, does the Greek Mythology and Occult topics those bands go into also play a role in your music?


The musical composition is a ceremonial act, a ritual, where we invoke the brightest and strongest inner force to confront our fears and darkness. 

We listen to music in the same manner, especially by embracing the influences from the bands of the Greek Black scene.


4.Η σύνθεση είναι δρώμενο τελετής όπου επικαλούμαστε ότι πιο φωτεινό και δυνατό να έρθει να αναμετρηθεί με τους φόβους και το σκοτάδι μας.

Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούμε και σαν ακροατές , ξεχωρίζοντας ιδιαιτέρως τις επιρροές από τις μπάντες της ελληνικής Μπλάκ σκηνής.5.What is the meaning and inspiration behind the name 'Eldingar'?


It’s the lightning. The symbol of the god of lightning, whether this god is Intra, Zin-Sin, Thor, or Zeus. In the ancient tradition one can find the references that indicate the common starting point of human thought and imagination on the mysteries of Nature. The name ELDINGAR refers to a natural phenomenon, the phenomenon of lightning, of thunderbolt. As one experiences it in Eros, similarly in music the inspiration comes unexpectedly; in a flash... 

The magical moment when one unites with the world of ideas and carries these ideas to finally implement them through music and lyrics.


5.Είναι η αστραπή , το σύμβολο του θεού του κεραυνού, είτε αυτός ο θεός είναι ο Ίντρα, είτε ο Ζιν-Σιν, είτε ο Θωρ, είτε είναι ο Δίας, είτε λέγεται αστραπή είτε Eldingar.

Στην αρχαία παράδοση βρίσκουμε τις αντιστοιχίες που υποδηλώνουν την κοινή αφετηρία τής ανθρώπινης σκέψης και φαντασίας πάνω στα μυστήρια της Φύσης.

Το όνομα ELDINGAR μιλάει για ένα φυσικό φαινόμενο, το φαινόμενο αυτό του κεραυνού, του κεραυνοβόλου. ‘Όπως το βιώνεις στον  Έρωτα παρόμοια και στην μουσική η έμπνευση έρχεται εξ αίφνης...

Η μαγική στιγμή που ενώνεσαι με το κόσμο των ιδεών και φέρεις τις ιδέες που εν τέλει τις υλοποιείς μέσα από την μουσική και τον στίχο.6.Can you tell us a little bit more about the artwork that is presented on the album cover?


On the cover of the album, we present the maenad as an inspiration of power which leads us to ecstasy. It is inextricably linked to music and dance. 

The aesthetics for the design was based on the folklore tradition with regard to the colours and form choices. The symbols presented are clear shapes denoting union, birth and life.


6. Στο εξώφυλλο του δίσκου συναντάμε την μαινάδα ως έμπνευση δύναμης η οποία μας οδηγεί στην έκσταση. Είναι άρρητα συνδεδεμένη με την μουσική και τον χορό. 

Η αισθητική για τον σχεδιασμό βασίστηκε στην λαογραφική παράδοση ως προς την επιλογή των χρωμάτων και της φόρμας. Τα σύμβολα που παρουσιάζονται είναι σχήματα καθαρά που δηλώνουν την ένωση, την γέννηση και την ζωή. 7.Currently there are only 2 members in the band, are you open to expanding the line up or do you prefer to remain a duo?

The main core of the 2 will remain; however there will be a continuous collaboration with other musicians, since live performances and communication through them is a key element of music, as well as a personal need.


7. Ο βασικός πυρήνας των 2 θα παραμείνει, καθώς όμως  οι ζωντανές εμφανίσεις και η επικοινωνία μέσα από αυτές είναι βασικό στοιχείο της μουσικής Αλλά και προσωπική ανάγκη θα υπάρχει συνέχεια συνεργασία με άλλους μουσικούς. 8.On the album you also done some 'Fleetwood Mac' and 'Darkthrone' covers, what was the decision behind doing your own version of their songs?


70’s rock, as well as 90’s black metal, being two of our initial in terms of personal exposure genres, are the two fundamental pillars that defined our musical basis. Thus, they are a tribute to two huge bands that we loved and still do through our own ‘eyes’ as fans, rather than musicians!


8. Το 70ς ροκ Αλλά Κ το 90ς μπλακ μέταλ είναι οι 2 Βασικοί πυλώνες που καθόρισαν το μουσικό μας κριτήριο καθώς ήταν από τα πρώτα μας ακούσματα. Είναι λοιπόν ένας φόρος τιμής με τη δικιά μας ματιά περισσότερο σαν οπαδοί πάρα σαν μουσικοί σε δύο τεράστιες μπάντες που αγαπήσαμε και αγαπάμε ακόμα!9.On a worldwide level how has the reaction been to your music by fans of black metal?


So far, the first reactions have been extremely positive and encouraging. This gives us tremendous motivation to keep doing what we love!


9. Μέχρι τώρα οι πρώτες αντιδράσεις είναι εξαιρετικά θετικές και ενθαρρυντικές. Αυτό μας δίνει τρομερό κίνητρο ώστε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε!10.Where do you see the band heading into musically during the future?


We will continue to play the music we love! There are not only new ideas and inspiration in place, but also already recorded material in store, for our next release. 

We are also putting together a new band with great musicians to help us in the recording process, as well as the live performances when the whole situation with the pandemic comes to an end.


10. Θα συνεχίσουμε να παίζουμε τη μουσική που αγαπάμε! Υπάρχουν νέες ιδέες Αλλά και έτοιμο υλικό το οποίο το φυλάξαμε για την επόμενη μας δουλειά . Δημιουργούμε ένα νέο σχήμα με εξαιρετικούς μουσικούς ώστε να μας βοηθήσουν στις διαδικασία των ηχογραφήσεων αλλά Κ την ζωντανών εμφανίσεων όταν τελειώσει όλο αυτό με την πανδημία. 11.What are some of the bands or musical styles that have had an influence on your music and also what are you listening to nowadays?


Our musical influences vary and are placed within the vast spectrum of music. I think this is reflected in our work too. The obvious elements of the extreme sound are there, along witg the epic element, folk and a 90’s aura that governs the songs. Neverthelss, there are also more esoteric elements ranging from classical music, film music, jazz, blues, 70’s rock, up to traditional and artistic contemporary (éntekhno) Greek music.


11. Οι μουσικές μας επιρροές είναι πολλές ποικίλες και βρίσκονται σε όλο το φάσμα της μουσικής.. Αυτό νομίζω φαίνεται και στη δουλειά μας.. υπάρχουν τα εμφανή στοιχεία του ακραίου ήχου το επικό στοιχείο, το φολκ και μια 90ς αισθητική που διέπει τα κομμάτια Αλλά υπάρχουν και πιο εσωτερικά στοιχεία που κυμαίνονται από την κλασική μουσική την κινηματογραφική μουσική την τζαζ, το μπλουζ,το 70ς ροκ μέχρι την ελληνική μουσική παραδοσιακή και έντεχνη..12.Before we wrap up this interview, do you have any final words or thoughts?


We would like to thank you for the very nice and interesting questions. At this point, we would like to thank the people who helped us creating and releasing our first work, which means so much to us. 

Grigoris who played and recorded the bass, Nefeli who played and recorded the drums, Demetrios who played and recorded the cello and some violin, Marcos who carried out the production and Adrian from Pest Records who believed in us and helped us releasing the album! 

Thank you very much once again; duly appreciated!


12. Θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε για τις πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που μας βοήθησαν να βγάλουμε αυτή τη δουλειά που σημαίνει πολλά για εμάς..

Τον Γρηγόρη που έπαιξε και ηχογράφησε το μπάσο, τη Νεφέλη που έπαιξε και ηχογράφησε τα τύμπανα τον Δημήτρη που έπαιξε Κ ηχογράφησε το τσέλο τον Μάρκο που έκανε την παραγωγή και τον Adrian από την pest records που μας πίστεψε και μας βοήθησε να κυκλοφορήσει η δουλειά μας!

Σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι .

https://www.youtube.com/watch?v=C7xpOfoLzRA

https://www.facebook.com/Eldingar-band-110698043876252

Source : http://occultblackmetalzine.blogspot.com/2021/07/eldingar-interview.html


Forbidden Tomb/The Prospector/Morbid Chapel Records/2021 Full Length Review

vendredi 9 juillet 2021 à 04:02

 


  Forbidden  Tomb  are  a  solo  project  from  Indonesia  that  plays  a  very  cold  and  raw  form  of  black  metal  and  this  is  a  review  of  his  2021  album  "The  Prospector"  which  was  released  by  Morbid  Chapel  Records.


  A  very  dark  and  atmospheric  sound  starts  off  the  album  along  with  a  brief  use  of  synths  before  going  into  a  very  fast  and  raw  musical  direction  which  also  uses  a  great  amount  of  tremolo  picking  and  blast  beats.  Vocals  are  mostly  high  pitched  black  metal  screams  while  the  songs  also  add  in  a  decent  amount  of  90's  influences.


  Throughout  the  recording  you  can  also  hear  a  decent  mixture  of  slow,  mid  paced  and  fast  parts  while  growls  can  also  be  heard  in  some  parts  of  the  album.  A  small  amount  of  dark  sounding  melodies  are  also  added  into  some  of  the  riffing  along  with  the  album  also  adding  in  a  couple  of  interludes,  whispered  vocals  can  also  be  heard  in  certain  sections  of  the  album.


  Forbidden  Tomb  plays  a  style  of  black  metal  that  is  very  raw  and  cold  sounding.  The  production  sounds  very  dark,  raw  and  lo-fi  while  the  lyrics  cover  darkness  and  death  themes. 


  In  my  opinion  Forbidden  Tomb  are  a  very  great  sounding  raw  and  old  black  metal  solo  project  and  if  you  are  a  fan  of  this  musical  genre,  you  should  check  out  this  album.  RECOMMENDED  TRACKS  INCLUDE  "Crypt  I"  and  "Crypt  V".  8  out  of  10.


https://morbidchapelrecords.bandcamp.com/album/the-prospector 

Source : http://occultblackmetalzine.blogspot.com/2021/07/forbidden-tombthe-prospectormorbid.html


Firienholt Interview

jeudi 8 juillet 2021 à 05:44

 

1.For those that have never heard of you before, can you tell us a little bit about the band?

Caradhras:  We started Firienholt at the beginning of the first lockdown in the UK.  It was a way to escape from the harsh realities of the world and create fantasy music to capture the imagination.


Silvertine:  We're all huge admirers of the work of Caladan Brood, and the first EPs were definitely in homage to that style.  We also included a dungeon synth track on each EP as a way of making each EP a duology of synth and metal. 


2.In June you have a new album coming out, musically how does it differ from your previous ep's?

Silvertine:  There are no standalone synth tracks on the full album, which was a conscious decision.  We wanted to create five long-form epic songs that showcase all aspects of the epic black metal style, from the large clean vocal choirs, to the ambient synth work, to the raging blastbeats.  We may revisit the world of dungeon synth in the future as it is a great way to escape reality.


Caradhras:  I'd say the tracks all follow the same roots as the metal songs from the EPs, with everything being drawn out and developed to really create the atmosphere.  The full length-album format should give the listener the opportunity to truly get lost in the music, which is less possible on a short EP.


3.In the last year you have released 3 ep's and one full length, do you spend a great amount of time writing and creating music?

Fanuidhol:  We are all active musicians in many projects, and so all of us are writing music constantly.  The album came together pretty quickly in all honesty - I think we started the first song at the beginning of August 2020, and had finished the writing stage by September.  Obviously at that point there was still a lot of production work to do, so the process took a lot longer than just those months. 


4.A lot of your lyrics are based upon fantasy themes and the writings of J.R.R Tolkien, can you tell us a little bit more about your interest in those topics?

Caradhras:  It's the perfect fantasy world.  Many bands have done it before us, and many will continue to do it after we are gone, but Tolkien's world will always have stories that resonate with people, and for us there is no greater way to show our appreciation than by our music. 


5.What is the meaning and inspiration behind the name 'Firienholt'?

Silvertine:  Firienholt is a small forest on the border of Gondor.  Our music is obviously rooted in nature and serene locations, so the name seemed fitting.  We are a small project in the grand scheme of the metal scene, but we have our niche and will fill it with beauty. 


6.Can you tell us a little bit more about the artwork that is presented on the new album cover?

Caradhras:  The fantastic artwork was created by the talented Aghy Purakusuma, who exceeded any and every expectation we had. The scene depicts a figure finding the lake where the elves first awakened deep in the histories of the First Age.  It feels like a sanctified and mysterious location, and the artwork absolutely conveys that.  The theme is reflected in the lyrics of several of our songs, which we would encourage listeners to read. 


7.Would the band members be open to do any live shows if the opportunity ever came around?

Fanuidhol:  We have all played live with other bands, but I don't think this sort of atmospheric music lends itself particularly well to a live environment.


Silvertine:  Never say never though.  If the right opportunity arose to do the material justice, we might consider it. 


8.So far very little is known about the band other than the metal archives, bandcamp and spotify pages, are you planning on expanding your presence in the future or do you prefer to keep a low profile?

Fanuidhol:  We enjoy the anonymity.  It means the focus is on the music and the atmospheric journey we have created.  


9.On a worldwide level how has the reaction been to  your music by fans of atmospheric black metal and dungeon synth?

Silvertine:  We've all been staggered by the reaction.  It's been so overwhelmingly positive, and the reviews and comments from everyone are a true pleasure to read


Caradhras:  The combined views and streams are more than we ever anticipated too, it's great to know that so many people have experienced our vision. 


10.Where do you see the band heading into musically during the future?

Caradhras:  It's hard to say.  We will always seek to include epic choruses, deep and meaningful atmospheres and a touch of evil, but more specific influences will likely come and go as we write further songs.  


Fanuidhol:  We want to stay true to what people enjoy about us, but also do not want to release the same album twice. 


11.What are some of the bands or musical styles that have had an influence on your music and also what are you listening to nowadays?

Silvertine:  We have mentioned Caladan Brood, and of course Summoning.  I love the classic black metal albums like In the Nightside Eclipse and more recent imitators like Vargrav, which I think factors into my guitar playing, especially in our most blackened moments.


Caradhras:  The keys take a lot of inspiration from Eldamar and Mesarthim.  These two bands are masters of combining synths and black metal.  Vocally, anything with big manly choirs is an inspiration, ha!


12.Before we wrap up this interview, do you have any final words or thoughts?

A huge thank you to everyone who has listened to the album or bought it, and of course we are indebted to Rob and Naturmacht productions for believing in us and helping spread the word around. 

Video link

Source : http://occultblackmetalzine.blogspot.com/2021/07/firienholt-interview.html


Thecodontion/Vessel Of Iniquity/The Permian-Triassic Extinction Event/I, Voidhanger Records/2021 Split EP Review

jeudi 8 juillet 2021 à 03:59

 


  This  is  a  review  of  a  split  ep  between  Italy's  Thecodontion  and  United  Kingdom's  Vessel  Of  Iniquity  called  The  Permian-Triassic  Extinction  Event"  which  will  be  released  in  September  by  Thecodontion  a  duo  who  return  with  an  atmospheric  mixture  of  black  and  death  metal.


  Their  side  of  the  split  stats  out  with  a  very  dark  and  heavy  sound  while  the  bass  guitars  are  used  as  a  lead  instrument,  Melodic  guitar  leads  can  also  be  heard  briefly  along  with  the  faster  sections  of  the  songs  also  adding  in  a  great  amount  of  blast  beats,  war  metal  and  grindcore  elements  and  the  vocals  bring  in  a  mixture  of  death  metal  growls  and  black  metal screams,  throughout  their  side  of  the  recording  you  can  also  hear  a  decent  mixture  of  slow,  mid  paced  and  fast  parts.  The  production  sounds  very  dark  and  heavy  and  the  lyrics  cover  pre-historic  creatures.


  In  my  opinion  this  is  another  great  sounding  recording  from  Thecodontion  and  if  you  are  a  fan  of  atmospheric  black  and  death  metal,  you  should  check  out  their  side  of  the  split.  RECOMMENDED  TRACK  "Thecodontosaurus  Antiquus".


  Next  up  is  Vessel  Of  Iniquity  a  solo  project  that  returns  with  his  raw  mixture  of  black  metal   and  harsh  noise.


  His  side  of  the  split  starts  out  with  a  very  fast  and  raw  war  metal  sound  which  also  uses  a  great  amount  of  tremolo  picking  and  blast beats.  Harsh  noises  are  also  mixed  in  with  the  heavier  section  of  the  song  which  is  also  11  minutes  in  length  along  with  the  vocals  also  adding  in  a  great  amount  of  high  pitched  black  metal  screams  before  going  into  more  of  a  power  electronics  orientated  direction  as  well  as  adding  in  some  slower  sections.  The  production  sounds  very  dark  and  raw  while  the  lyrics  cover  the  pre-historic  extinction.


  In  my  opinion  this  is  another  great  sounding  recording  from  Vessel  Of  Iniquity  and  if  you  are  a  fan  of  raw  black  metal  and  harsh  noise,  you  should  check  out  his  side  of  the  split.


  In  conclusion  I  feel  this  is  a  very  great  sounding  split  and  would  recommend  it  to  all  fans  of  black,  death  metal  and  harsh  noise.  8  out  of  10.


https://www.metal-archives.com/bands/Thecodontion/3540436873

https://www.metal-archives.com/bands/Vessel_of_Iniquity/3540435306    


  


    


    

Source : http://occultblackmetalzine.blogspot.com/2021/07/thecodontionvessel-of-iniquitythe.html


Sol Kia/Zos Ethos/I, Voidhanger Records/2021 CD Review

jeudi 8 juillet 2021 à 03:11

 


  Sol  Kia  are  a  duo  from  Belgium  that  plays  a  very  experimental  and  psychedelic  form  of  black  metal  and  this  is  a  review  of  their  2021  album  "Zos  Ethos"  which  will  be  released  in  September  by  I,  Voidhanger  Records.


  A  very  heavy  and  lo-fi  sound  starts  off  the  album  while  you  can  also  hear  all  of  the  musical  instruments  that  are  present  on  the  recording.  Whispers  are  also  utilized  at  times  along  with  most  of  the  vocals  being  tortured  yet  grim  black  metal  screams  which  also  have  their  melodic  moments  and  the  songs  also  mix  in  a  great  amount  of  psychedelic  elements.


  When the  music  speeds  up  a  great  amount  of  tremolo  picking  and  blast  beats  can  be  heard  which  also  gives  the  songs  more  of  a  raw  feeling.  Synths  are  also  mixed  in  with  the  heavier  sections  of  the  tracks  while  the  music  also  gets  very  experimental  sounding  at  times  and  all  of  the  drum beats  are  programmed. 


  Touches  of  industrial  can  also  be  heard  at  times  along  with  some  of  the  tracks  also  being  very  long  and  epic  in  length.  Dark  sounding  melodies  are  also  added  into  some  of  the  guitar  riffing  as  well  as  the  songs  also  adding  in  a  decent  mixture  of  slow,  mid  paced  and  fast  parts  and  when  solos  and  leads  are  utilized  they  are  also  done  in  a  very  distorted,  dark  yet  melodic  style.


  Spoken  word  parts  can  also  be  heard  briefly  along  with  some  shouting  style  vocals  also  being  added  into  some  parts  of  the  recording.   Distorted  sounding  drones  can  also  be  heard  in  certain  sections  of  the  album  along  with  one  track  also  adding  in  some  goth  style  vocals,  Middle  Eastern  style  melodies  can  also  be  heard  on  a  couple  of  songs.  The  production  sounds  very  dark,  raw  and  lo-fi  while  the  lyrics  cover  Occultism,  Satanism  and  the  seep  distress  of  living  a  life  without  any purpose  or  hope.


  In  my  opinion  Sol  Kia  are  a  very  great  sounding  experimental  and  psychedelic  black  metal  duo  and  if  you  are  a  fan  of  this  musical  genre,  you  should  check  out  this  duo.  RECOMMENDED  TRACKS  INCLUDE  "Mithraeum"  "Nasatanada  Zazas!"  and  "Hoathahe  Saittan!".  8  out  of  10.


https://i-voidhangerrecords.bandcamp.com/album/zos-ethos      

Source : http://occultblackmetalzine.blogspot.com/2021/07/sol-kiazos-ethosi-voidhanger.html